Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phan Khôi- HT)
  • (Phạm Phú Thứ)
  • (Nguyễn Bá Hảo - PHT)

Online

0 khách và 0 thành viên

Đại cương kim loại

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Chi
Ngày gửi: 17h:21' 31-03-2011
Dung lượng: 237.5 KB
Số lượt tải: 195
Số lượt thích: 0 người
ÔN THI ĐẠI HỌC
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI


Câu 1: (B-2008) Tiến hành 4 thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3
- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;
- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl
Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 2: Trong số các kim loại Cu, Pb, Sn, Zn thì kim loại có tác dụng hấp thụ ( nên được dùng để ngăn cản chất phóng xạ là
A. Cu B. Pb C. Sn D. Zn
Câu 3: (A-2008) Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra
A. sự khử ion Cl- B. Sự oxi hoá ion Cl- C. sự oxi hoá ion Na+ D. sự khử ion Na+
Câu 4: (A-2008) Biết rắng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hoá được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì
A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá B. cả Pb và Sn đều không bị ăn món điện hoá
C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá
Câu 5: (A-2008) Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian pin phóng điện thì khối lượng
A. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng
B. điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực đồng tăng.
C. điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực đồng giảm.
D. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm.
Câu 6: (A-2009) Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn –Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:
A. I, II và III. B. I, II và IV. C. I, III và IV. D. II, III và IV.
Câu 7: (B-2008) Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch
A. NaOH dư B. HCl dư C. AgNO3 dư D. NH3 dư
Câu 8: (B-2008) Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 ( 2FeBr3và 2NaBr + Cl2 ( 2NaCl + Br2
Phát biểu đúng là
A. Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br - B. Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn của Cl2
C. Tính khử của Br – mạnh hơn của Fe2+ D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn Fe3+
Câu 9: (CĐ-2008) Cho phản ứng hoá học): Fe + CuSO4 ( FeSO4 + Cu
Trong phản ứng trên xảy ra
A. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+ B. sự oxi hoá Fe và sự oxi hoá Cu
C. sự oxi hoá Fe và sự khử Cu2+ D. sự khử Fe2+ và sự oxi hoá Cu
Câu 10: (CĐ 2008) Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là
A. Cu + dung dịch FeCl3 B. Fe + dung dịch HCl
C. Cu + dung dịch FeCl3 D. Fe + dung dịch FeCl3
Câu 11:(CĐ 2008) Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là
A. Na và Fe B. Mg và Zn C. Cu và Ag D. Al và Mg
Câu 12: Trong pin điện hoá Zn-Cu thì trong quá trình phóng điện, nồng độ của các ion thay đổi như thế nào?
A. [Cu2+] giảm, [Zn2+] tăng. B. [Cu2+] giảm, [Zn2+] giảm.
C. [Cu2+] tăng, [Zn2+] tăng. D. [Cu2+] tăng, [Zn2+] giảm.
Câu 13: Phản ứng oxi hoá khử trong pin điện hoá đã
A. sinh ra dòng điện.
 
Gửi ý kiến